Warunki

Uzyskując dostęp do strony internetowej pod adresem https://www.jwtrubber.com, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych.Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu.Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującymi przepisami prawa autorskiego i znaków towarowych.

Użyj licencji

a.Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej JWT wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania.Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:

i.modyfikować ani kopiować materiałów;
II.wykorzystywać materiałów w jakimkolwiek celu komercyjnym lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
iii.podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej JWT;
iv.usuwać z materiałów jakichkolwiek zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności;
v.przenosić materiałów na inną osobę ani „kopiować” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

b.Ta licencja wygasa automatycznie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez JWT w dowolnym momencie.Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu tej licencji należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w jego posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

Zastrzeżenie

a.Materiały na stronie internetowej JWT są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”.JWT nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
b.Ponadto JWT nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na jakichkolwiek stronach powiązanych z tą witryną.

Ograniczenia

W żadnym wypadku JWT ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej JWT, nawet jeśli JWT lub upoważniony przedstawiciel JWT został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości powstania takiej szkody.Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie JWT mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne.JWT nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne.JWT może w każdej chwili i bez uprzedzenia wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej.JWT nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

Spinki do mankietów

Firma JWT nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza z jej witryny internetowej, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn.Włączenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia witryny przez JWT.Korzystanie z takiej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

modyfikacje

JWT może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług dla swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia.Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków świadczenia usług.

Prawo rządowe

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Chin, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ FIRMIE